• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

KTTO Sağlık Bakanı Ziyareti Gerçekleşti

 

 

Ktto ziyaret kttb

 

Sayın Dr. Faiz Sucuoğlu,

KKTC Sağlık Bakanı,

Lefkoşa

 

Sayın Bakanımız,

Öncelikle bu zor görevinizde başarılar diler, görev sürenizin sonunda halkımız ve sağlık çalışanları adına, kolay erişilebilir, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet veren bir sağlık sistemine ulaşmış olmayı temenni ederiz.

Meslektaşımız olarak, sağlık alanındaki konulara vâkıf olduğunuzdan kuşku duymuyoruz. Sizden önce görev yapan tüm diğer bakanlarımızın da konuları yeterince bildiği de malûmdur. Ancak kırk yılı aşkın bir süredir, hak ettiğimiz çağdaş sağlık sistemine ulaşamamış olmamız, bilgi eksikliğinden değil, siyasî irade eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Sizden, sağlıkta reform yapmaya dair siyasi iradeniz olduğu sözünü almak istiyoruz.

Öncelikle sağlık sistemindeki sorunların yıllardır mahkeme koridorlarına taşınmış olmasından dolayı, hekim camiâsı olarak rahatsız olduğumuzu ifade etmek isteriz. Buna son verecek olan, temsil ettiğiniz siyasi iradenin doğru düzgün icraatlarıdır.

Sağlık sistemi, çağdaş ülkelerde olduğu gibi, bütçede, en az %10 - 12 düzeyinde bir kaynak ayrılmasıyla, halkı ve çalışanları memnun edebilecek düzeye çıkarılabilir. Sağlıkta finansmanı öngörmeyen hiçbir sistem sürdürülebilir olamaz. Bu nedenle, sağlığın ve eğitimin öncelikli konular olarak ele alınıp bütçedeki paylarının artırılması sağlanmalıdır.

Sağlığın finansmanında, ülkemiz koşullarında, devlet bütçesi kaynakları ve yeni oluşturulacak Genel Sağlık Sigortası kaynaklarının birlikte kullanılacağı düşüncesi, neredeyse çeyrek asırdır tüm paydaşlarca savunulmaktadır; ve üzerinde tüm paydaşların fikir birliği mevcuttur. Önümüzdeki kısa vadede bunun gerçekleştirilmesi en önemli talebimizdir.

Sağlık reformu konusunda, son yıllarda yapılan yasa çalışmalarına sahip çıktığınızı açıklamış olmanız, bizleri memnun etmektedir.

Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’ndaki tadilâtların bir an önce tamamlanması, Hasta Hakları Yasasının çıkarılması, Özel Hastaneler Yasası’nın bir an önce tam olarak uygulanması, sağlıkta tam otomasyona geçilmesi de acil taleplerimiz arasındadır.

           

Ülkemizdeki tıp, eczacılık, veterinerlik ve tüm diğer sağlık bilimleri eğitimlerinin zaptı rapt altına alınması da aciliyet arz eden bir konudur. İnsan sağlığının ve sağlık eğitiminin şaka kaldırır bir yanı yoktur.

KTTO olarak en önemli görevlerimiz arasında, meslektaşlarımızın sürekli tıp eğitimini sağlamak da vardır. Bu konuda yıllardır çalışmakta, bilimsel toplantılar, sempozyumlar, konferanslar düzenlemekte, bilimsel yayınlar yapmaktayız. Bu çalışmaların başarıya ulaşması adına, Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Tüzüğü’müz de mevcuttur. Tıpta mesleki eğitim mutlaka gönüllülüğe dayanmalıdır ancak konunun hayatiyetinden ötürü bu konu sadece kişilerin inisiyatifine de bırakılamaz. Bu amaçla KTTB Yasasında yapmış olduğumuz yeni düzenleme taslağı, Meclis komitesinde uzun zamandır ki beklemektedir. Sizden beklentimiz, bu yasa değişikliğinin Meclis’teki takipçisi olmanızdır.

Tıpta Sürekli Eğitim (CME/TSE) konusu, örgütümüz için, çok önemli bir meseledir. Bakanlığınız bünyesinde ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında bilimsel toplantılara ve eğitimlere katılabilmeleri için birlikte çalışmak, işbirliği yapmak arzusundayız. Eğer ilgili birimlerinize talimat verirseniz, KTTO Yönetim Kurulu olarak, birlikte eğitim çalışmaları düzenlemeye hazırız.

2013 Kasım ayında yapılan ‘Sağlık Sistemi Çalıştayı’nın üzerinden neredeyse üç yıl geçmiştir. Bizler KTTO ve Birlik olarak, sağlık sisteminde ilerleme sağlanması için tüm gücümüzle ciddi katkı sağlamamıza karşın, maalesef neredeyse hiç bir esaslı sorunun çözülemediğini, sorunlar yumağının gerek toplum sağlığını gerekse sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu olumsuz şekilde etkilediğini çok üzülerek takip etmekteyiz.

Haziran 2015’te KTTB’nde, Birlik, Odalar ve hekim milletvekillerinin yaptığı ortak toplantıda, karar altına alındığı üzere, Bakanlıkta ivedi olarak ve tüm paydaşların katılımıyla, teknik komitelerin kurulmasını; zaten büyük oranda hazır olan birçok yasanın, tamamlanarak meclise gönderilmesini talep ediyoruz.

Yasa çalışmaları arasında kaybolmadan, gerek kamuda gerek özel sektörde ivedi çözüm bekleyen ve hem hastaların sağlık sistemine ulaşımını sağlayacak, hem de sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu yükseltecek düzenlemelerin hızla yaşama geçirilmesi de talebimizdir.

 

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu (a.)

Dr. Cemal Mert

(Başkan)

 

 

 

Website Security Test