• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

KTTB Reklam İlkeleri Tüzüğü

 

 

 

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YASASI

(55/1977, 74/1989 , 9/1992, 13/2004 ve 70/2006 sayılı Yasalarla değiştirilmiş şekliyle)

Madde 39 ve 43(1)(B) Tahtında Yapılan Tüzük

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

REKLAM İLKELERİ Tüzüğü

GENEL GEREKÇE

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası tahtında ıstar edilen Reklam Tüzüğü halen yürürlükte olmakla beraber, bu tüzüğün günümüz koşullarına ve ihtiyaçlarına cevap verdiğini söylemek mümkün değildir. Aradan geçen yıllar içerisinde özel sağlık işletmeler hususunda ciddi yatırımlar yapıldığı ve keza, internet kullanımının da yaygınlaştığı tartışmasız bir gerçektir. Ne var ki, günümüz imkanları ve piyasa yapısı halen yürürlükte bulunan Reklam Tüzüğü ile regüle edilememektedir. Bu şartlarda reklam konusunun ele alınarak gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesi elzemdir. Bu tüzükle amaçlanan günümüz koşullarının gözetildiği ve etkin bir düzenleme ve denetim altyapısının oluşturulduğu çağdaş bir hukuki çerçeve çizilmesini sağlamaktır.

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YASASI

(55/1977, 74/1989 , 9/1992, 13/2004 ve 70/2006 sayılı Yasalarla değiştirilmiş şekliyle)

Madde 39 ve 43(1)(B) Tahtında Yapılan Tüzük

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

REKLAM İLKELERİ Tüzüğü

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasasının 39 ve 43(1)(B) maddeleri tahtında, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulu’nun ...... tarihinde almış olduğu kararı gereğince ıstar etmiş olduğu aşağıdaki tüzüğü onaylar.

Kısa İsim

1.

Bu Tüzük, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Reklam İlkeleri Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Amaç2.

Bu Tüzüğün amacı, Birlik üyeleri ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarının uymakla mükellef oldukları reklam ilkelerinin düzenlenmesidir.

Kapsam

3.

Bu Tüzüğün kuralları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meslek icra eden tüm Birlik üyelerine ve tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarına uygulanır.

Yorum4.Bu Tüzükte, metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Bakan”, Sağlık işleri ile ilgi Bakanı anlatır.
“Bakanlık”, Sağlık işleri ie görevli Bakanlığı anlatır.

13/1976

55/1977

74/1989

9/1992

13/2004

70/2006

“Birlik”, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 3’üncü maddesi gereğince kurulan ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odasını bir çatı altında toplayan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğini anlatır.

“Kamu Hastaneleri” ve “Özel Hastaneler” Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ve Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik, Özel Dispanser Ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası tahtında kurulup hizmet veren sağlık kuruluşları ve aynı ve/veya muadil yasalar tahtındakurulmuş özel ve/veya kamuya ait bir veya birden fazla uzmanlık dalında hastalara ya da tıbbi yardım isteyen herkese günün yirmi dört saatinde sürekli sağlık hizmeti veren tam teşekküllü sağlık kuruluşlarını anlatır.

13/1976

55/1977

74/1989

9/1992

13/2004

70/2006

“Hekim”, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 4’üncü maddesi gereğince Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne devamlı veya geçici statüde üye olmuş tabipleri ve diş tabiplerini anlatır.

“Yönetim Kurulu” Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulu tarafından seçilen Yönetim Kurulunu,

“Sağlık Kuruluşu”, kamu hastahaneleri ile özel sağlık kuruluşlarının tümünü anlatır.

Mesleki ve Akademik Unvanı Kullanma5.(1)

Bir Tabip veya Diş Tabibi, önceden kazanmış olduğu mesleki veya akademik unvanlarını yalnızca Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası hükümleri uyarınca kayıt edilmiş olmak koşulu ile kullanabilir ve kendisini bu unvanlarla tarif edebilir.

(2)

Hiçbir tabip veya diş tabibi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca kayıt edilmemiş herhangi bir mesleki veya akademik unvanı kullanamaz, kendisini bu unvanla tarif edemez.

Onay Gerekmeyen Duyurular6.(1)

Birliğe kaydını ilk defa yaptıran tabip veya diş tabibi, bir aylık süre zarfında, basın ve yayın yoluyla tabiplik meslek ve sanatını uygulamaya başladığını duyurabilir ve kendini sahip olduğu ve Birlik nezdinde kayıtlı bulunan mesleki ve akademik unvanlarıyla tarif edebilir. Bir aylık süre zarfında yapılacak tanıtımlar, her yayın organı için mükerrer üç defayı aşamaz.

(2)

Sağlık kuruluşları da mevzuat tahtında yasal olarak kurulduktan sonraki bir aylık süre zarfında, faaliyete geçtiklerini, kadro, donanım ve hizmet alanlarını basın ve yayın yoluyla duyurabilirler. Bir aylık süre zarfında yapılacak tanıtımlar, her yayın organı için mükerrer üç defayı aşamaz.

(3)

İş yeri değişikliği durumunda, bir aylık süre zarfında eski iş yerine ilan asılabilir ve yeni adres basın yayın yoluyla duyurulabilir. Bu yayınlar, adres değişikliğinin ilk bir aylık süresi zarfında her yayın organı için mükerrer üç defayı aşamaz.

Reklam Yapma Yasağı ve Yapılabilecek Tanıtımlar7.

(1)

(2)

(3)

(4)

Hiçbir tabip, diş tabibi ve sağlık kuruluşu, KKTC sınırları içerisinde, meslek ve sanatını uygularken veya sağlık hizmeti sunmakla ilgili faaliyeti esnasında, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinin izin ve onayı olmadan, yazılı, görsel veya sözlü, herhangi bir basın yayın aracı veya görsel ve işitsel medya, broşür ve diğer benzeri yollarla kendi reklamını veya tanıtımını yapamaz veya yaptıramaz.

Yönetim Kurulu, Yasa ve bu Tüzük hükümlerine uygun olan reklam ve tanıtımlara, başvuran tabip/diş tabibi veya sağlık kuruluşuna, bir ayı aşmayan bir süre zarfında olumlu ya da olumsuz yanıt verir veya uygun göreceği düzeltmeleri talep eder. Reklam/tanıtıma izin ve onay verilmediği durumlarda gerekçeleri tebliğ edilir.

Hekimler ve sağlık kuruluşları, isimlerini, ticari unvanlarını, uzmanlık alanlarını, hekimlerin fotoğraflarını, adres ve iletişim bilgilerini, işbirliği içerisinde oldukları sigorta ve sosyal güvenlik kurumlarını ve çalışma saatlerini içeren, fakat, ehliyetleri ve meslek icra şekilleriyle ve hizmet bedelleriyle ilgili herhangi bir unsur içermeyen ve teknik altyapılarıyla ilgili fotoğrafların yer almadığı web sayfaları hazırlayıp veya hazırlatıp yayına koyabilirler.

Yukarıdaki (3)’üncü fıkra gereğice yayına konulan web sayfaları, yasa ve tüzüklere uygun olmalıdır. Web sitelerinin Yasa ve tüzüklere uygun olup olmadığı, Yasa kurallarına bağlı olarak Birliğin yetkili organları tarafından denetlenir.

Tabela Düzeni 8.(1)

Hekimler, konut, muayenehane veya kliniğinin dışına, bu Tüzükte saptanan biçim ve büyüklükteki tabelayı asabilir. Birliğinin onayladığı isim, meslek, unvan, ihtisas dalı, akademik ve tıbbi sıfatlar, iletişim bilgileri ve çalışma saatleri dışındaki hiçbir ibare tabelada yazılamaz.

(2)

Sağlık Kuruluşlarının, bünyelerinde yer alan hekimlerle ilgili hizmet verdikleri bina dışına koyacakları tabelalar da bu tüzük kurallarına tabidir.

(3)

Bu tüzüğün kurallarına uygun olarak asılacak tabelaların boyutları ve içerikleri aşağıdaki gibi düzenlenir:

(A)

Tabela boyutları en fazla 60x100 cm olabilir. Ancak sağlık kuruluşlarının, hizmet verdikleri binalar ve yerleşkelerin dışarıdan görülecek yerlerine asacakları veya koyacakları ve sadece kuruluşun ismini içeren tabelalar, bu madde kurallarından muaftır.

(B)

Hekimler, biri klinik veya muayenehane diğeri ise konutunda olmak üzere iki tabela asabilir. Belirtilen iş yeri ve konut dışındaki yerlere hiçbir koşulda tabela asılamaz.

(C)

Tabela üzerinde, tabibin, adı, soyadı, mesleki ve akademik unvanı, ihtisas ve/veya üst ihtisas alanı, hastane, muayenehane ve/veya klinik adresi, e-posta, web sayfası, telefon numarası ve eğer varsa logosu veya kurum logosu dışında herhangi bir bilgi yer alamaz.

Yönetim Kurulunun Onayı İle Yayınlanabilecek9.(1)Bu tüzük kuralları kapsamı dışında kalan ve hekimlerle sağlık kuruluşları ile ilgili olan her türlü yazılı, görsel ve sözel reklam ve tanıtımlar, Yönetim Kurulu’nun onayına tabidir.
Duyurular(2)

Sağlık kuruluşları ve hekimler, üzerinde kendi isim veya logoları olan halkı bilgilendirici, gazete, dergi, broşür vb. her türlü basılı malzemeyi, Yönetim Kurulundan onay almak şartıyla, yayımlayıp dağıtabilirler.

(3)

Sağlık kuruluşları veya hekimler, Birliğe bilgi vermek şartı ile sağlık profesyonellerine veya halka yönelik bilimsel toplantılar düzenleyebilirler. Ancak bu toplantıların medya yoluyla duyurulmasında kullanılacak materyal, Yönetim Kurulunun onayına tabidir.

(4)

Sağlık kuruluşları, bir takvim yılı içerisinde üç defadan fazla olmamak ve Yönetim Kurulundan onay almak şartıyla, kültür, sanat, spor, eğitim, bilimsel araştırma, halk sağlığı, çevre koruma ve buna benzer faaliyetlere, kendi isim ve varsa logoları kullanılmak suretiyle sponsor olabilirler. Bu alanlarda faaliyet gösteren kulüp, dernek ve sivil toplum örgütü ve benzeri kurum ve kuruluşlarla bu kapsamda anlaşma yapabilirler.

(5)

Bu madde kuralları kapsamına giren duyurular, bir takvim yılı içerisinde en fazla üç kez yapılabilir.

Yasaklar10.(1)

Sağlık kuruluşları ve hekimler, hasta sağlamak veya çıkar sağlamak amacıyla, aracı ve/veya simsar kullanamaz. Bu amaçla çalışan kişi ya da kuruluşlarla işbirliği ve/veya ortaklık yapamaz, hizmet satın alamaz.

(2)

Hekimler veya sağlık kuruluşları, klinik, muayenehane ve hastanelerinde ücretsiz hasta baktığını ilân edemez, fiyat ve ücret tarifesi açıklayamaz, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğince saptanan ücret tarifelerine uymadığını belirten ya da ima eden duyuru ve yayımlar yapamaz.

(3)

Hekimler herhangi bir bilimsel kongreye, toplantıya, seminere, konferansa katıldığını ilân edemez. Ancak katılım belgesinin bir kopyasını Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine ulaştırması koşulu ile çalıştığı ofisinin uygun bir yerine katılım belgesini asabilir. Meslek örgütlerini temsilen görevli olarak böylesi toplantılara katılanlarla ilgili olarak yazılı, sözel ve görsel basında çıkan haberler bu kapsama girmez.

(4)

Hekimler ve sağlık kuruluşları, kara yolları, hava ve deniz limanları, parklar, bahçeler, spor alanları, üniversite kampüsleri ve kamuya açık diğer alanlarda bulunan bilboardlar, ilan veya reklam panoları vasıtasıyla herhangi bir duyuru, ilan veya reklam yapamazlar.

(5)

Hekimler ve sağlık kuruluşları, ülke hudutları dahilindeki kara yollarında seyrüsefer eden herhangi toplu taşıma aracı veya motorlu nakil aracı vasıtasıyla herhangi bir duyuru, ilan veya reklam yapamazlar.

(6)

Bu madde kurallarına aykırı harekette bulunulması, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 25(8)(C)(j) bendi gereğince disiplin suçu teşkil eder.

Kartvizitler 11.(1)

Kartvizit boyutları en fazla 10x6 cm. olabilir. Kartvizit içeriğinde hekimin adı, soyadı, mesleki ve akademik unvanı, ihtisas ve/veya üst ihtisas alanı, hastane, muayenehane ve/veya klinik adresi, e-posta, web sayfası, telefon numarası ve kurum logosu dışında herhangi bir bilgi yer alamaz. Kartvizitler el ilânı olarak dağıtılamaz.

Tüzük Kurallarının Bağlayıcılığı

12.Bu tüzük kurallarına aykırı davranmak veya bu hükümleri ihlal etmek disiplin suçu teşkil eder.
Yürütme 13.

Bu Tüzük hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu yürütür.

Yürürlüğe Giriş

14.Bu Tüzük, Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 

 

Website Security Test