• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase
ende

REÇETELER, LABORATUAR TETKİK FORMLARI VE DİNLENME RAPORLARI TÜZÜĞÜ

 

kttb logo

 

 

Sayın üyemiz;

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Hukuk komitesi; müteaddit toplantılar sonucunda  “ Reçeteler, Laboratuvar, Tetkik Formları ve Dinlenme Raporları Tüzüğü” konusunda çalışmalarını tamamlayarak yönetim kuruluna tüzük kurultayı yapılması için gönderdi. Yönetim kurulumuz önümüzdeki günlerde konu ile ilgili tüzük kurultayı çağrısı yapacaktır. “ Reçeteler, Laboratuvar, Tetkik Formları ve Dinlenme Raporları Tüzük” taslağı aşağıda bilginize sunulmaktadır.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YASASI

(55/1977, 74/1989 , 9/1992, 13/2004 ve 70/2006 sayılı Yasalarla değiştirilmiş şekliyle)

Madde 31(7) ve 43(1)(F) Tahtında Yapılan Tüzük

REÇETELER, LABORATUAR TETKİK FORMLarı VE

DİNLENME RAPORLARI Tüzüğü

GENEL GEREKÇE

KKTC’de tabiplik mesleğini icra etmeye yetkili her hekimin, bu yetkileri arasında, tedavinin bir parçasını teşkil eden dinlenme raporları, reçeteler ve laboratuar tetkik formları tanzim etme yetkisi de bulunmaktadır. Hekimlerin bu yetkilerini kullanmaları, ilke olarak, başka bir makam veya mercinin onayını gerektirmemektedir. Ne var ki, son zamanlarda tecrübe edilmektedir ki, bir taraftan, dinlenme raporu tanzimi konusundaki yetkiler kötüye kullanılmakta; öteki taraftan da, bazı kuruluşlar, bir hekimin tarafından tanzim edilebilen dinlenme raporlarının geçerli addedilebilmesi için bir takım onay mercileri geliştirmeye çalışmaktadır. Her iki tecrübe de tababet mesleğinin etiketi ve hekimlerin meslek icra veya rekabet koşulları ile bağdaşmamaktadır. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, bu sorunların çözülmesi ve dinlenme raporunlarına, reçetelere ve laboratuar tetkik formlarına ilişkin ilke ve usullerin standartlaştırılarak denetimlerinin sağlanabilmesi için bu tüzüğün yapılmasını amaçlamaktadır.  

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YASASI

(55/1977, 74/1989 , 9/1992, 13/2004 ve 70/2006 sayılı Yasalarla değiştirilmiş şekliyle)

Madde 31(7) ve 43(1)(F) Tahtında Yapılan Tüzük

REÇETELER, LABORATUAR TETKİK FORMLarı VE

DİNLENME RAPORLARI Tüzüğü

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasasının 31(7) ve 43(1)(F) maddeleri tahtında, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulu’nun ............. tarihinde almış olduğu kararı gereğince ıstar etmiş olduğu aşağıdaki tüzüğü onaylar.

Kısa İsim

1.

Bu Tüzük, Reçeteler, Laboratuar Tetkik Formları ve Dinlenme Raporları Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Amaç2.

Bu Tüzüğün amacı, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne üye olan hekimler tarafından tanzim edilecek reçetelere, laboratuar tetkik formlarına ve dinlenme raporlarına ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesidir.

Kapsam

7/1979

3/1982

12/1982

44/1982

42/1983

5/1984

29/1984

50/1984

2/1985

10/1986

13/1986

30/1986

31/1987

11/1988

33/1988

13/1989

34/1989

73/1989

8/1990

19/1990

42/1990

49/1990

11/1991

85/1991

11/1992

35/1992

3/1993

62/1993

10/1994

15/1994

53/1994

18/1995

12/1996

32/1996

16/1997

24/1997

13/1998

40/1998

6/1999

48/1999

4/2000

15/2000

20/2001

43/2001

25/2002

60/2002

3/2003

43/2003

63/2003

69/2003

5/2004

35/2004

20/2005

32/2005 

59/2005

10/2006

44/2006

72/2006

3/2007

57/2007

97/2007

11/2008

23/2008

34/2008

54/2008

68/2009

 82/2009

48/2010

3/2011

13/2011

16/1976

12/1979

9/1981

43/1982

26/1985

36/1988

14/1990

20/1991

45/1998

22/2001

32/2002

9/2003

18/2003

56/2003

12/2005

8/2006

62/2006

29/2007

16/2008

42/2008

79/2009

2/2010

2/2012

73/2007

80/2009

4/2010

5/2012

3.

Bu Tüzüğün kuralları, Kamu Görevlileri Yasası, 1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası ve bu Yasalar tahtında ıstar edilen Tüzük ve sair mevzuat gereğince belirlenen kurallar saklı kalmak koşuluyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tanzim edilecek tüm reçetelere, laboratuar tetkik formlarına ve dinlenme raporlarına uygulanır.

Yorum4.

Bu Tüzükte, metin başka türlü gerektirmedikçe:

“Bakan”, Sağlık işleri ile ilgili Bakanı anlatır.

“Bakanlık”, Sağlık işleri ie görevli Bakanlığı anlatır.

13/1976

55/1977

74/1989

9/1992

13/2004

70/2006

“Birlik”, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 3’üncü maddesi gereğince kurulan ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odasını bir çatı altında toplayan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğini anlatır.

13/1976

55/1977

74/1989

9/1992

13/2004

70/2006

“Dinlenme Raporları”, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 31’inci maddesi gereğince ve tedavinin bir parçası olarak müdavi hekim tarafından düzenlenen raporları anlatır.

“Hasta”, hakkında, tedavinin bir parçası olarak dinlenme raporu düzenlenen kişiyi anlatır.

13/1976

55/1977

74/1989

9/1992

13/2004

70/2006

“Hekim”, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 4’üncü maddesi gereğince Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne devamlı veya geçici statüde üye olmuş tabipleri ve diş tabiplerini anlatır.

13/1976

55/1977

74/1989

9/1992

13/2004

70/2006

“Laboratuar tetkik formu”, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 31’inci maddesi gereğince ve müdavi hekim tarafından tanı ve tedavinin seyrini değerlendirmek amacıyla  gerek görüldüğü taktirde hasta adına düzenlenen istem belgelerini anlatır.

“Müdavi hekim”, hastaya bakan ve hastanın tedavisini ve takibini üstlenen hekim veya diş hekimini anlatır.

13/1976

55/1977

74/1989

9/1992

13/2004

70/2006

“Reçete”, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 31’inci maddesi gereğince ve tedavinin bir parçası olarak müdavi hekim tarafından düzenlenen belgeleri anlatır.

“Sağlık Kuruluşu”, kamu hastahaneleri ile özel muayenehanelerin, kliniklerin, özel dal hastanelerinin ve özel hastanelerin tümünü anlatır.

Dinlenme Raporu Verilmesi5.

Hekimler, aşağıdaki şartların tümünün varlığı halinde dinlenme raporu tanzim edebilirler.

(1)

Hasta, bizzat dinlenme raporunu tanzim edecek hekim tarafından ve gerekli biçimde muayene edilmelidir;

(2)

Dinlenme gerektirecek bir hastalık tanı veya teşhisi konulmalıdır;

(3)

Dinlenme, uygulanacak tedavinin bir parçası olmalıdır ve

(4)

Dinlenmeyi gerektirecek süre, tedavinin gerektirdiğinden uzun olmamalıdır.

(5)

Dinlenme raporları, bir nüshası hastaya verilmek ve bir nüshası da hekimde veya sağlık kuruluşunda kalmak kaydıyla, en az iki nüsha olarak tanzim edilir ve her nüshası imzalı, kaşeli olur. Hekim sağlık kuruluşunda çalışıyor ise sağlık kuruluşunun da mühür bulunmalıdır.  

(6)

Dinlenme raporu, hasta hakları ile ilgili mevzuat uyarınca ve hastanın rahatsızlığının ve uygulanan tedavinin gizliliği açısından, gizlilik ilkelerini bozacak şekilde tasnif edilemez ve açıklanmasında hasta açısından sakınca bulunduğu takdirde, teşhis dinlenme raporunda belirtilmeyebilir.

Reçete Verilmesi6. (1)

Reçete, tedavinin bir parçasıdır ve tedavinin devamı için, ev ve klinik ortamlarında, hasta hamiline uygun olarak, müdavi hekim tarafından düzenlenir ve gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

(2)

Reçete, Sağlık işleri ile görevli Bakanlıkça izinli ve yetkili eczanelerde hazırlanır.

(3)

Reçete, bir nüshası hastaya verilmek ve bir nüshası da hekimde veya sağlık kuruluşunda kalmak kaydıyla, en az iki nüsha olarak tanzim edilir ve her nüshası imzalı ve kaşeli olur.

(4)

Reçete, hasta hakları ile ilgili mevzuat uyarınca ve hastanın rahatsızlığının ve uygulanan tedavinin gizliliği açısından, gizlilik ilkelerini bozacak şekilde tasnif edilemez, değerlendirme ölçüsü olamaz ve doktor ile eczacı arasında, hasta haklarına halel getirmeyecek şekilde muhafaza edilir.

Laboratuar Tetkik Formu Düzenlenmesi7.(1)

Laboratuvar tetkik formu, sadece müdavi hekim tarafından düzenlenebilir gerek görüldüğü taktirde değiştirilebilir veya tekrarlanabilir.

(2)

Laboratuar tetkik formunda yazılı tetkikler, Devletin sağlık kurumlarındaki Laboratuar ile devlet laboratuarlarında ve Sağlık işleri ile görevli Bakanlıkça yetkili ve izinli özel laboratuarlarda yapılır.

Dinlenme 8.Dinlenme raporlarında aşağıdaki hususlar bulunmalıdır:
Raporlarında (1)Hastanın adı soyadı;
Bulunması Gereken(2)Hekime veya sağlık kuruluşuna müracaat tarihi ile belge tanzim tarihi (ayrı ayrı belirtilmeli);
Hususlar(3)Açıklanmasında sakınca yoksa, konulan tanı veya teşhis;
(4)Dinlenme süresi (başlangıç ve bitiş tarihleri) ve dinlenme biçimi;
(5)Hekimin ve/veya sağlık kuruluşunun adı ve soyadı veya unvanı;
(6)Hekimin ıslak imzası veya elektronik imzası;
(7)Hekimin kaşesi ve hekim bir sağlık kuruluşunda çalışıyorsa sağlık kuruluşunun mührü, hekimin adı soyadı ve unvanı var ise şirket unvanı  kaşesi veya mührü;
(8)

Seri numarası.

Reçetelerde Bulunması Gereken Hususlar9.

Reçetelerde aşağıdaki hususlar bulunmalıdır:

 1. Hastanın adı soyadı;
 2. Belge tanzim tarihi;
 3. Hekimin adı soyadı ve sağlık kuruluşunun unvanı, var ise şirket unvanı;
 4. Hekimin ıslak imzası veya elektronik imzası;
 5. Hekimin veya sağlık kuruluşunun kaşesi veya mührü;
 6. Seri numarası.

Laboratuar Tetkik Formlarında Bulunması Gereken Hususlar10.

Laboratuar tetkik formlarında aşağıdaki hususlar bulunmalıdır:

 1. Hastanın adı soyadı;
 2. Belge tanzim tarihi;
 3. Hekimin  adı, soyadı ve var ise sağlık kuruluşunun adı;
 4. Hekimin ıslak imzası veya elektronik imzası;
 5. Hekimin veya sağlık kuruluşunun kaşesi veya mührü;
 6. Seri numarası.

Hasta ve Muayenelerin Kaydı ve Bazı Belgelerin Muhafazası11.(1)

Hekimler veya sağlık kuruluşları, muayene ettikleri hastalara ve şikayetlerine ilişkin bilgileri, konulan tanı veya teşhisleri, uygulanan tedaviye ilişkin tafsilatı, tedavinin ve tedavi edilen hastanın sağlık durumunun seyrini kayıt altına almak zorundadır.

(2)

Hekimler veya sağlık kuruluşları, bu madde gereğince kayıt tutarken, bu kayıtları her hasta için tanzim edecekleri dosyalarda muhafaza ederler ve hasta için tanzim edilen reçetelerin, dinlenme raporlarının ve tetkik neticelerine ilişkin belgelerin birer nüshasının da hastalar için tanzim edilecek kayıt dosyalarında muhafaza ederler.

(3)

Hekimler veya sağlık kuruluşları, bu madde gereğince tutacakları her kaydı meslek icra ettikleri müddetçe muhafaza ederler; ancak, dosya içerisindeki reçetelerin, dinlenme raporlarının ve tetkik neticelerine ilişkin belgelerin muhafazası, söz konusu belgelerin tanzim edildiği tarihten itibaren yedi yıl müddetle zorunludur.

R.G. __

EK III

__.__.2005

A.E.800

(4)

Hekimler veya sağlık kuruluşları, muhafaza edecekleri dosya ve belgeleri, hasta hakları ve gizlilik ilkelerine uygun olarak muhafaza ederler ve bu tüzüğün diğer kuralları saklı kalmak kaydıyla, hastanın rızası olmadıkça veya yasal zorunluluk bulunmadıkça veya bir disiplin veya yargılama işleminde tanıklık veya soruşturma maksatları bakımından talep edilmedikçe veya Tıp Meslek Ahlak Tüzüğü’nde belirlenen ilkelere uygun olmadıkça bu bilgiler veya belgeler açıklanamaz veya ifşa edilemez.

(5)

Bu madde kurallarına aykırı harekette bulunulması, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 25(8)(C)(j) bendi gereğince disiplin suçu teşkil eder.

Hatır Veya Başka Amaçlarla Rapor Verilememesi

13/1976

55/1977

74/1989

9/1992

13/2004

70/2006

12.Hiçbir hekim, hatır veya başka herhangi bir amaçla veya doğrudan veya dolaylı herhangi bir menfaat amacıyla dinlenme raporu düzenleyemez. Böyle bir harekette bulunulması, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 25(8)(C)(j) bendi gereğince disiplin suçu teşkil eder.
Yürütme 13.

Bu Tüzük hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu yürütür.

Yürürlüğe Giriş14.

Bu Tüzük, Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

Website Security Test