• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

KTTO Dr. Bakhtiyar Mammadov İle İlgili Basın Açıklaması

 

KTTO Logo

 

Dr. Bakhtiyar Mammadov İle İlgili Basın Açıklaması

Değerli Basın Mensupları 1 Şubat 2019 tarihinde Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’un yaptığı basın açıklamasında şahsıma, Kıbrıs Türk Tabipleri Odasına, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine yönelik eksik bilgilendirmeden kaynaklandığını düşündüğüm mesnetsiz ve hiçbir hukuki dayanağı olmayan suçlamalarından sonra değerli basın mensupları vasıtasıyla kamuoyunu bilgilendirme gereği duydum.

Dr. Bakhtiyar Mammadov Ocak 2016 tarihinden beri ülkemizde bulunmaktadır. Kendisinin YÖDAK’a yaptığı 4 Mayıs 2016 tarihli şahsi başvurusu ile Nakhchvan State Universitesinden aldığı Genel Tıp Diplomasının, ayni alanda eğitim veren Yüksek Öğretim Kurumları Genel Tıp Diplomalarına denk olduğu kararı (karar no:16/22) kendisine yazılı olarak bildirilmiştir.

Kunter Güven Hastanesi Başhekiminin 21.06.2016 tarihli yazılı talebi ile Bakhtiyar Mammadov’un “Acil hekimi” olarak istihdam etmek istediğini bildiren yazısı tarafımıza ulaştı. Gerekli işlemlerin tamamlanıp Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yönetim kurulunda konunun görüşülüp onaylanmasından sonra adı geçen hekime 4.08.2016 -3.08.2017 tarihleri arasında (bir yıl) geçici üyelik verildi. Daha sonra 3.08.2017 -2.08.2018 tarihleri arasında geçerli olan geçici üyeliği bir kez daha uzatıldı.

“10 .04.2018 tarihinde “ÇOK İVEDİ “ başlığı ile KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ömer Gür ‘ün imzası ile Dr. Bakhtiyar Mammadov’un bakanlığın, sağlık servislerinde pratisyen hekim ihtiyacını karşılamak için sözleşmeli olarak istihdam edilmesi için üyelik talep edilen yazısı tarafımıza ulaştı. Dr. Ömer Gür’ü telefoniyen arayarak geçici üyelerin sadece izin verilen kurumda çalışabileceğini, başka bir kurumda ayni anda çalışamayacağını kendisine bildirdim. Daha sonra Kunter Güven Hastanesi başhekimini telefonla arayarak adı anılan hekimin Sağlık Bakanlığı’nca istihdam edilmek istendiğini, bu istihdamın ancak Bakhtiyar Mammadov’un Kunter Güven Hastanesi ile olan sözleşmesinin iptali halinde mümkün olabileceğini söyledim. Dr. Emine Kunter hekiminden memnun olduğunu sözleşmeyi iptal etmeyeceğini tarafıma bildirdi.

Ekim 2018 tarihinde üyelik yenileme başvuru tarihi 2 Ağustos 2018 tarihinde sona erdiği için Dr. Bakhtiyar Mammadov’u telefon ile arayarak geçici üyelik işlemi için tekrar başvurması gerektiğini kendisine ilettim. Bana gerekli işlemin yapılacağını söyledi.

4 Aralık 2018 tarihli resmi gazete yazısı ile Bakhtiyar Mammadov’un Bakanlar Kurulu Kararı ile vatandaş yapıldığını öğrendik.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yönetim kurulu tarafından Dr. Bakhtiyar Mammadov’un üyeliğinin iptaline yönelik herhangi bir işlem yapılmamıştır.

 

Saygılarımla,  

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu (a)

 

Dr. Mustafa Taşçıoğlu

      (Başkan)

 

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 13/1976 SAYILI YASASI

 

Üyelik Türleri Nitelikleri ve Koşulları

 

ASLİ  ÜYE :

Üyelik Türleri, Üyelik Nitelikleri ile Koşulları

4.

Birliğe ve Odalara üyelik türleri şunlardır:

 

41/2016

 

(1)

(A)

Devamlı Üye: Birliğin ve bağlı olduğu Odanın asli üyesidir.

 

 

 

(B)

Devamlı üye olabilmek için aşağıdaki niteliklerin taşınması gerekir:

 

 

 

(a)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı  olmak  ve devamlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet etmek.

 

 

 

(b)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık veya Kanada’dan tabip için tıp eğitimi veren bir eğitim kurumundan; diş tabibi için de diş tabibi eğitimi veren bir eğitim kurumundan diploma almış olmak veya Birlik Yönetim Kurulu ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunun  işbirliği sonucunda Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanmış bir diplomaya sahip olmak.

 

Fasıl 154

        3/1962

      43/1963

      15/1972

      20/1974

      31/1975

        6/1983

      22/1989

      64/1989

      11/1997

      20/2004

      41/2007

      20/2014

      45/2014

 

4/1972

      16/1977

      54/1977

      36/1982

      37/1989

      38/1991

      42/2004

 

 

 

 

(c)

Herhangi bir suçtan hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi Devlete karşı işlenen suçlar, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, hileli iflas, Ceza Yasasının “Dördüncü Kısmında” yer alan “Cinsel Nitelikli Suçlar” başlıklı “Üçüncü Bölümü” ile Uyuşturucu Maddeler Yasasında yer alan herhangi bir suç ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak.

       Ancak 18 (on sekiz) yaşından küçükken uyuşturucu maddeler ile ilgili bir suçtan mahkum olanlar bu kuralın dışındadır. 

 

 

 

(ç)

Başka bir ülkede meslek icra ettiği sırada, o ülkedeki tıp meslek ahlak kurallarına aykırı herhangi bir davranışından ötürü, o ülkenin herhangi bir Resmi kurum veya meslek örgütü tarafından herhangi bir surette ve/veya nihai veya geçici olarak mesleğini icra etmekten men edilmemiş ve/veya yasaklanmamış olmak.

 

 

 

(d)

Giriş ücretinin ve üyelik aidatının 1 (bir) yıllığını peşin olarak ödemiş olmak.

 

 

 

 

 

 

GEÇİCİ ÜYE:

 

 

(2)

Geçici Üye: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde devamlı olarak ikamet etmeyen tabip ve diş tabiplerine veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sürekli ikamet eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir yurttaşın eşi olup da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmayan tabip ve diş tabiplerine aşağıdaki koşullarla, 1 (bir) yılı aşmayan sürelerle verilen üyeliktir:

 

 

(A)

(a)

Başvuruda bulunan tabip veya diş tabibinin; yukarıdaki (1)’inci fıkranın (B) bendinin (c) ve (ç) alt bentlerinde öngörülen nitelikleri taşıması.

 

 

 

(b)

Bir tabip veya diş tabibinin, Bakanlık, herhangi bir sağlık kuruluşu veya kamu sağlık kuruluşları veya üniversite sağlık kurumları veya özel sağlık kuruluşları, bu Yasa ile oluşturulan Birlik veya Odalar veya kuruluş amacı münhasıran insan sağlığı olan birlik, dernek veya hayır kurumlarının talebi veya görevlendirmesi üzerine araştırma yapmak veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde insan ve halk sağlığına tıbbi, ilmi veya akademik yönden yardımda bulunmak veya muayeneler yapmak veya tedavi uygulamak veya cerrahi operasyonlarda bulunmak amacıyla ülkede meslek icra edecek olması.

 

 

 

(c)

İlgili uzmanlık alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde devamlı üye olarak kayıtlı uzman bulunmaması veya uzman bulunsa dahi, ilgili alanda özel olarak ihtiyaç bulunması nedeniyle herhangi bir kamu sağlık kuruluşları veya üniversite sağlık kurumlarının veya özel sağlık kuruluşlarının bu fıkra kapsamında uzman veya pratisyen hekim veya diş hekimi çalıştırma talebinin olması gerekir.

            Bu bent amaçları bakımından, ilgili alanda özel olarak uzman ihtiyacı bulunup bulunmadığına Birlik Yönetim Kurulu karar verir.

 

 

 

(ç)

Geçici nitelikte uzman çalıştırmak isteyen kamu sağlık kuruluşları veya üniversite sağlık kurumları veya özel sağlık kuruluşları, Birlik Yönetim Kuruluna başvurur ve Birlik Yönetim Kurulu bu husustaki gerekçeli cevabını en geç 30 (otuz) gün içerisinde igili kurum veya kuruluşa bildirir.

 

 

 

(d)

Geçici üye kaydı için Birliğe başvuru yapılmasına ilişkin usul ve esaslar, özel sağlık kuruluşlarında geçici üye olarak çalıştırılacak kişilerin ne şekilde kuruluşa başvuracakları, mesleklerini icra etmeleri ile ilgili istenilen belgelerin neler olacağı, özel olarak uzman ihtiyacı bulunup bulunmadığı belirlenirken dikkate alınacak diğer hususlar, kuruluşun denetimi ve diğer usul ve esaslar, Birlik Yönetim Kurulunun hazırlayıp Bakanlığın önereceği, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak  tüzük veya tüzüklerle belirlenir.

 

 

(B)

Geçici üyelerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

 

 

 

(a)

Geçici üyeler, devamlı üyeler gibi üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar ve giriş ücreti ile üyelik aidatını şahsen ödemekle mükelleftirler.

 

 

 

(b)

Geçici üyeler, Birliğin ve bağlı olduğu Odanın Genel Kurullarına seçme, seçilme ve oy kullanma hakkı olmaksızın katılabilirler; söz alarak görüş bildirebilirler.

 

 

 

(c)

Hiçbir geçici üye, üyeliği kazanırken izin verilen sağlık kuruluşu dışında mesleğini başka herhangi bir sağlık kuruluşunda veya özel veya serbest olarak icra edemez.

   Ancak mesleğini başka herhangi bir sağlık kuruluşunda icra edebilmesi için Birlikten yeniden gerekli iznin alınması koşuldur.

 

 

 

(ç)

Geçici üyeler, özel sağlık kuruluşunun sorumlu müdürünün yazılı istemi ve Birlik Yönetim Kurulunun izni ile ikamet zorunluluğu getirilerek en fazla bir yıllık süre içerisinde mesleklerini müdavi hekim olarak sürdürebilirler.

 

 

(C)

Birlik Yönetim Kurulu, tabi olduğu yasal mevzuatta yer alan kurallar uyarınca, geçici üyelerin üyeliğini bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl daha uzatabilir. Geçici üyeliği bir yıl daha uzatılmış bir tabip veya diş tabibinin hizmetlerine, bu sürenin dolmasından sonra da ihtiyaç duyulması halinde, böyle bir tabip veya diş tabibinin geçici üye olarak kaydedilmesi için yeniden müracaat etmesi gerekir.

 

 

(Ç)

Yukarıdaki (2)’nci fıkranın (A) bendi uyarınca kaydedilen geçici üyelerin, çalıştıkları özel sağlık kuruluşundaki görevlerinden ayrılmaları veya bu görevle ilişiklerinin kesilmesi halinde, geçici üyelikleri de kendiliğinden düşer.

 

 

 

 

ODA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI

Oda Üyeliğinin Kazanılması

ve Üyeliğin Askıya Alınması

41/2016

4 A.

(1)

Oda üyeliğinin kazanılması aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

(A) Üyelik niteliklerini taşıyan kişilerin üyeliğe ilişkin başvuruları, mesleğiyle ilgili Odanın sekreterine yazılı olarak yapılır.

(B)  Başvuru dilekçesi, üyelik için gerekli niteliklerin taşındığını gösteren belgelerle birlikte sunulur.

(C)  Başvurular, Oda Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve üyeliğe uygun görülenlerin giriş ücretini ve yıllık aidatı Birliğe ödemesi koşuluyla Oda Üye Kütüğüne kaydı yapılır.  Kaydı yapılan her üyeye “Üyelik Belgesi” verilir.

(Ç) Üyelik için gerekli nitelikleri haiz olmadığı saptananların üyelik kaydı yapılmaz ve bu kişilere gerekçesi de belirtilmek suretiyle, başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yazılı olarak bilgi verilir.

 

 

(2)

(A)      Herhangi bir devamlı veya geçici üyenin üyeliği, aşağıdaki hallerde, Oda Yönetim Kurulunca belirli bir süre için askıya alınabilir:

 

 

 

 

(a)

Üye olmak için gerekli nitelikleri taşımadığına ilişkin şüpheler oluşması halinde, bu şüpheler makul surette ortadan kaldırılıncaya kadar; veya

 

 

 

 

(b)

Yönetim Kurulunca üyenin tabiplik hizmetini yerine getirmesinin mümkün olamayacağı kararının verilmesi halinde, üye tekrar meslek icra edebilecek hale gelinceye kadar; veya

 

 

 

 

(c)

Üyenin eğitim, yurt ödevi veya sağlık gibi nedenlerle üyeliğinin askıya alınması başvurusunda bulunması halinde, talep edilen süre kadar.

 

 

 

(B)    Üyeliği askıya alınan tabip ve diş tabibinden bu süre içerisinde aidat alınmaz.

 

 

 

(C)    Üyeliği askıya alınan tabip ve diş tabibi bu süre içerisinde tabiplik hizmeti veremez, Birliğin, Odaların ve Oda Şubelerinin herhangi bir seçiminde seçme ve seçilme hakkını kullanamaz.

 

 

(3)

Üyeliğin askıya alınması gerekçesinin ortadan kalkmış olması veya yukarıdaki (2)’nci fıkranın (A) bendinin (c) alt bendi kapsamında olanlar için ilgili tabip veya diş tabibinin üyelik için yeniden başvuruda bulunması halinde, Yönetim Kurulu devamlı veya geçici üyeliğin tekrar devamına karar verebilir.”

       

 

Website Security Test